[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    

      ประวัติโรงเรียน
 

 

 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนเริ่มเปิดทำการสอนเมื่อ พ.ศ. 2454  โดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนอนุบาลวัดบางขมิ้น อาศัยเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดบางขมิ้น ผู้เริ่มก่อตั้งคือ พระอธิการคำ แก้วคำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบางขมิ้น

                พ.ศ. 2476 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประชาบาลบางยอ 2 สังกัดกระทรวงธรรมการ

                พ.ศ. 2501 นายปุ่น สำเภาเล็ก นายแสวง ภิญโญยิ่ง ร่วมกับคณะครู คณะกรรมการโรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนสมทบทุนสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก จำนวน 4 ห้องเรียน ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 และใช้ชื่อว่าโรงเรียนวัดบางขมิ้น (คำปุ่นราษฎร์บำรุง)”             

                พ.ศ. 2513 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ก จำนวน 4 ห้องเรียน และเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7

                พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน งบประมาณ 800,000 บาท และคณะกรรมการ ประชาชน ร่วมสมทบอีก 60,000 บาท รวมค่าก่อสร้าง 860,000 บาท 

                พ.ศ. 2538 สร้างเขื่อนกั้นน้ำ โดยพระครูปลัดสมพิศ ติกขญาโณ เจ้าอาวาสวัดบางขมิ้นและประชาชนร่วมบริจาควัสดุ ค่าแรง จำนวน 20,000 บาท

                พ.ศ. 2540 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ห้องส้วม รั้ว ด้วยเงินทอดผ้าป่า จำนวน 90,018.25 บาท

                พ.ศ. 2540 พระครูปลัดสมพิศ  ติกขญาโณ นายสุรชัย จันทร์สุข ร่วมกับคณะกรรมการ คณะครูและประชาชนทั่วไป ทอดผ้าป่าดำเนินการดีดอาคารเรียน ป. 1 ก ยกสูง 3 เมตร ถมทรายเทปูน ก่อสร้างห้องเรียนชั้นล่าง 1 ห้อง เป็นจำนวนเงิน 340,000 บาท

                พ.ศ. 2545 ว่าที่ ร.ต.วีระพงศ์  ดวงพลอย บริจาคสร้างอาคารห้องสมุด และที่แปรงฟันของนักเรียน เป็นเงิน 180,000 บาท

                พ.ศ. 2546 จัดทำป้ายชื่อโรงเรียนปากทางเข้าโรงเรียน ถมพื้นปูกระเบื้องอาคารอำนวยการ ด้วยเงินทอดผ้าป่า จำนวน 160,000 บาท

                พ.ศ. 2547 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประชาชนทั่วไปทอดผ้าป่าเพื่อจ้างครูสอน จำนวนเงิน 85,000 บาท

            -  ติดตั้งสัญญาณผ่านดาวเทียม จากมูลนิธิการศึกษาไกลกังวล พ.ศ. 2548 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประชาชนทั่วไปทอดผ้าป่าเพื่อจ้างครูสอน จำนวนเงิน187,843 บาท

  -  บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) บริจาคปรับปรุงห้องเรียน เป็นเงิน 30,000 บาท

           -  บริษัทเอเชียเพนนินซูล่าคอร์ปอเรชั่นจำกัด มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 60,000 บาท

                พ.ศ. 2549 ปรับปรุงบันไดอาคาร ป. 1 ก  งบประมาณ  25,621 บาท

           -  บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริจาคสร้างสวนหย่อมน้ำพุ เป็นเงิน  20,000 บาท

                พ.ศ. 2550 บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริจาคปรับปรุงห้องส้วม และที่ปัสสาวะชาย จำนวนเงิน 20,000 บาท

            -  ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ มอบคอมพิวเตอร์ 12 เครื่อง เครื่องปริ๊นเตอร์ 1 เครื่อง

                พ.ศ. 2553 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับศิษยานุศิษย์หลวงปู่คำ ปุญญาโส ผู้บริหารและคณะครู ได้ทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวนเงิน  386,795 บาท

                ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยเงินบริจาคจากพระครูสมุทญาณวัฒน์ จำนวนเงิน 23,500  บาท   บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด  บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษา  จำนวนเงิน 20,000 บาท และได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ. ดังรายการต่อไปนี้

-          พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ  จำนวนเงิน 200,000 บาท 

-          ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ (ปูกระเบื้อง) 175,000 บาท                        

-          สื่อ e-learning  105,000 บาท 

-          โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก(ปรับปรุงทาสี) 200,000 บาท (ปรับปรุงห้องสมุด) 100,000 บาท 

-          ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน 153,800 บาท

-          ชุดอุปกรณ์ศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก 154,800 บาท

สภาพแวดล้อมโรงเรียน เดิมเป็นสวน ปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพเป็นแหล่งชุมชน คนในท้องถิ่นเดิมได้ย้ายไปอยู่ที่อื่น ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตบริการของโรงเรียน ย้ายถิ่นมาจากจังหวัดต่าง ๆ ฐานะทางครอบครัวค่อนข้างยากจน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน นักเรียนของโรงเรียนส่วนใหญ่จึงมีสภาพขาดแคลน

                ปัจจุบันโรงเรียนวัดบางขมิ้น (คำปุ่นราษฎร์บำรุง) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

     
    
โรงเรียนวัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง)
22 หมู่ 2 ถนนเพชรหึง ต.บางยอ อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130